Reactie gemeente op Kapmelding

Geachte heer/mevrouw,

We hebben onder anderen van u een e-mail ontvangen waarin u vraagt af te zien van het kappen van een bosje op het terrein van de 12-hoven te Winsum. De kapmelding is gedaan door Stichting De Hoven en niet door de gemeente. De kapmelding terugtrekken kunnen we niet omdat we niet de aanvrager zijn.

Als gemeente beoordelen we de kapmelding. Bij de afweging spelen, zeker in deze situatie, veel factoren een rol. De ontwikkeling van het 12-hoven terrein is gecompliceerd en kent veel aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Er zijn verschillende momenten geweest dat inwoners ge├»nformeerd zijn over de plannen. Ook is met werkgroepen, met daarin ondermeer vertegenwoordigers van bewonersorganisatie St. Winsum Zuidoost en omwonenden, overleg gevoerd. 

De argumenten die uiteindelijk hebben geleid tot het ontwerp, en daarmee tot de ingediende kapmelding, zijn naar onze mening logisch. Er is gekeken naar alternatieven en mogelijkheden om delen van het bosje te behouden.

In samenhang met het belang van de ontwikkeling van De Tirrel, en de daaruit voortvloeiende consequenties, zien we, alles overwegende, onvoldoende redenen om de kap te verbieden.

We vinden het wel belangrijk dat het groen gecompenseerd wordt. Kwaliteit vinden we daarbij belangrijker dan kwantiteit. Het op basis van de input van de werkgroep gepresenteerde concept groenontwerp, is wat ons betreft een goede basis die voldoende aanknopingspunten biedt voor een kwalitatief goede compensatie.

We reageren op deze mail als verantwoordelijke voor de beoordeling van de kapmelding. We vertrouwen erop dat de projectorganisatie blijvend aandacht heeft voor het communiceren van de voorliggende plannen.

We verwachten u hiermee voldoende te hebben ge├»nformeerd. 

Burgemeester en wethouders Het Hogeland

Namens dezen,